Zakres Działalności Projektowej:

 • Sieci wodociągowe rozdzielcze, magistralne i przesyłowe wraz z urządzeniami w zakresie średnic do Dn1500mm;
 • Sieci kanalizacyjne sanitarne, deszczowe, ogólnospławne w zakresie średnic do Dn2500mm w tym o przekrojach dzwonowych do 2200/1925mm i jajowych do 1800/1200mm;
 • Renowacje kanałów przełazowych i nieprzełazowych metodami bezwykopowymi, renowacje sieci wodociągowych;
 • Wielorurowe syfony na kanałach deszczowych i sanitarnych;
 • Systemy odwodnienia dróg w tym dróg ekspresowych i autostrad;
 • Odwodnienia terenów inwestycyjnych;
 • Oczyszczalnie ścieków;
 • Systemy retencji wód opadowych (zbiorniki retencyjne otwarte i zamknięte do Dn 3000mm w tym zbiorniki o przekrojach niekołowych wraz z systemami przelewów oraz układami pompowymi);
 • Systemy podczyszczania wód opadowych w tym dla obszarów chronionych Natura 2000;
 • Pompownie ścieków do 1000 l/s, tłocznie ścieków sanitarnych, zbiorniki p.poż, hydrofornie, studnie głębinowe;
 • Wentylacje p.poż. tuneli we współpracy z firmą ILF Consulting Engineers w tym: tunel Laliki L=678m; tunel DTŚ L=493m; tunel S3 L=2300m; tunel POW L=2575m;
 • Systemy instalacji wodnej p.poż. dla tuneli;
 • Sieci i instalacje wod-kan-gaz-ciepło-wentylacja dla MOP-ów, OUA; obiektów kubaturowych;
 • Sieci gazowe niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia o średnicach do Dn 500 mm wraz z urządzeniami w tym stacjami redukcji gazu;
 • Sieci ciepłownicze w zakresie średnic do 2xDn900mm;
 • Instalacje wewnętrzne sanitarne obiektów kubaturowych.